Chất lượng tạo niềm tin - Quality make faith

Cơ cấu tổ chức

  • Home
  • /
  • Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc: MAI NGỌC TINH

Phó Giám đốc: NGUYỄN VĂN ĐỀ
Tell: 0989.207.999


Phòng Thiết kế

Trưởng phòng: NGUYỄN TIẾN QUẢNG
Tell: 0949.785.886
Email:
phongthietkeminhdanh@gmail.com


Phòng Kỹ thuật sản xuất

Trưởng phòng: BÙI ĐỨC NĂNG
Tell: 0916.122.282
Email:
sanxuatminhdanh@gmail.com


Phòng KCS

Trưởng phòng: BÙI VĂN NHỤ
Tell: 0971.575.668
Email:
phongkcsminhdanh@gmail.com


Phòng Kế toán

Trưởng phòng: TRẦN THANH NGHỊ
Email:
phongketoanminhdanh@gmail.com