27
Th8

Công trình đầu tư xây dựng nhà kho chứa hàng rời cảng Công ten nơ Quốc tế Cái Lân- Công ty TNHH cảng công ten nơ Quốc tế Cái Lân.