CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc: MAI NGỌC TINH

Phó Giám đốc: NGUYỄN VĂN ĐỀ
Tell: 0989.207.999

 

Phòng Thiết kế

Trưởng phòng: NGUYỄN TIẾN QUẢNG
Tell: 0949.785.886
Email:
phongthietkeminhdanh@gmail.com

Phòng Kỹ thuật sản xuất


Trưởng phòng: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Tell: 0983.699.280
Email:
sanxuatminhdanh@gmail.com

 

Phòng KCS


Trưởng phòng: BÙI VĂN NHỤ
Tell: 0971.575.668
Email:
phongkcsminhdanh@gmail.com

Phòng Kế toán


Trưởng phòng: TRẦN THANH NGHỊ
Email: phongketoanminhdanh@gmail.com

Quản đốc nhà máy 2


Trưởng phòng: PHẠM QUYẾT ĐỊNH
Tell: 0947.477.469 

Trưởng phòng thi công


Trưởng phòng: BÙI MINH PHONG
Tell: 0965.365.282
Email: phongthicongminhdanh@gmail.com