CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc: MAI NGỌC TINH

Phó Giám đốc: NGUYỄN VĂN ĐỀ
Tell: 0989.207.999

 

Phòng Thiết Kế

Trưởng phòng: NGUYỄN TIẾN QUẢNG
Tell: 0949.785.886
Email:
phongthietkeminhdanh@gmail.com

Phòng Kỹ thuật sản xuất


Trưởng phòng: BÙI ĐỨC NĂNG
Tell: 0916.122.282
Email:
sanxuatminhdanh@gmail.com

 

Phòng KCS


Trưởng phòng: BÙI VĂN NHỤ
Tell: 0971.575.668
Email:
phongkcsminhdanh@gmail.com

Phòng Kế toán


Trưởng phòng: TRẦN THANH NGHỊ
Email: phongketoanminhdanh@gmail.com